ತಲೆಬರಹಗಳು

Saturday, August 28, 2010

ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನ

ಸ್ಪರ್ಷಗಳ ಗಂಧಗಳ ರಸ ರೂಪ ನಾದಗಳ
ಹರ್ಷ ದುಃಖಾದ್ಯಖಿಳ ಭಾವದ ಉಪಾಧಿಗಳ
ದರ್ಶನಾರೋಧಗಳ ತೊಡೆಯಲುಳಿಯುವ ನಿಜದ
ದರ್ಶನವೆ ಅದ್ವೈತ ಚಾರುವಾಕ

No comments: