ತಲೆಬರಹಗಳು

Friday, August 13, 2010

ಭೇದಾಭೇದ

ಭೇದವೆಂಬರು ಕೆಲರಭೇದವೆಂಬರು ಹಲರು
ಭೇದದಿನಭೇದವೆಂಬುವರಿತರರು
ಭೇದದೊಳ್ ಬಾಧಿಸುವ ವಾದದೊಳ್ ಭೇದಿಸುವ
ಭೇದಮೂರುತಿ ಯಾರೊ ಚಾರುವಾಕ

No comments: