ತಲೆಬರಹಗಳು

Sunday, January 9, 2011

ನೂರು ತೀವಿತ್ತು...

ಕಿರಿಯೊಳೊಂದಿಪ್ಪತ್ತು ಹರೆಯೊಳಿನ್ನಿಪ್ಪತ್ತು
ಹರಿದುದಿಪ್ಪತ್ತು ನೆರೆ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳೊಳ್
ಜರೆಯೊಳಿಪ್ಪತ್ತು ನರೆ-ಮರೆವಿನೊಳಗಿಪ್ಪತ್ತು
ಸರಿದುದಲ್ಲಿಗೆ ನೂರು ಚಾರುವಾಕ