ತಲೆಬರಹಗಳು

Thursday, August 12, 2010

ದ್ವೈತಭಾವ

ಎರಡಿದ್ದುದೊಂದಾಯ್ತೊ ಒಂದರಿಂದೆರಡಾಯ್ತೊ
ಎರಡ ಮಾಯೆಯ ಕಳೆಯಲುಳಿವುದೊಂದೋ
ಹೊರಟ ಬಿಂದುವ ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರುವ ಗೆರೆಗೆ
ಎರಡು ಬಿಂದುವೊ ಒಂದೊ ಚಾರುವಾಕ

No comments: