ತಲೆಬರಹಗಳು

Monday, June 15, 2015

ಕೇಶವನೆ ಗುರಿ

ನೀರಿಗಾಕರ ನೂರು ಪಾತ್ರಗಳು ಹಲವಾರು
ಭೋರಿಡುವ ಸಾಗರವದೊಂದೆ ಗಮ್ಯ
ನೂರು ದೈವದ ನಮನ ಸೇರುವುದು ಕೇಶವನ
ಸಾರುವುದು ಋಷಿವಾಣಿ ಚಾರುವಾಕ