ತಲೆಬರಹಗಳು

Wednesday, July 21, 2010

ಒನ್ನೋಟ

ಮೇರುವನು ಎತ್ತರದಿ ನೋಡಿದವನೋರ್ವ ಅದ
ನೇರಿದವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಿ
ಓರುವನ ನೋಟ ಮತ್ತೋರುವನಿಗಿಲ್ಲ ಅವು
ಸೇರಿದೊಡೆ ಒನ್ನೋಟ ಚಾರುವಾಕ