ತಲೆಬರಹಗಳು

Thursday, November 18, 2010

ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ

ಪಕ್ಷಿಯುಗಳವದೊಂದು ಮರನನಾಶ್ರಯಿಸಿಹುದು
ಭಕ್ಷಿಸುವುದೊಂದು ಪಿಕ ಫಲದಿನಿಗಳ
ಈಕ್ಷಿಸುವುದಾದರದೊಳಿನ್ನೊಂದು ಕಾಣಿದುವೆ
ಲಕ್ಷ್ಯ ಜೀವಕು ಪರಕು ಚಾರುವಾಕ

No comments: