ತಲೆಬರಹಗಳು

Thursday, February 27, 2014

ಅಸ್ತಮಿಪ ಸೂರ್ಯ...

ಶಸ್ತ್ರದೊಳೊ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಳೊ ಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರದೊಳೊ
ವಿಸ್ತರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರ್ಯದೊಳೋ
ಎತ್ತರವು ಶಾಶ್ವತವೆ ಮುಳುಗೇಳುತಿಹ ಬದುಕಿ
ದಸ್ತಮಿಪ ಸೂರ್ಯನೊಲು ಚಾರುವಾಕ

No comments: