ತಲೆಬರಹಗಳು

Tuesday, January 31, 2017

ಪದಾರ್ಥಚಿಂತೆ

ಪದದರ್ಥಚಿಂತನೆಗಳೆಂದು ಬೊಬ್ಬಿಡುತಿಹರು
ಪದನಿಲ್ಲದಲೆ ನೂರ ಗಳಹುತಿಹರು
ಪದದ ಪದನರಸುತಲಿ ಬೇರ ತಡಕುತಲಿರಲು
ಗದಗುಟ್ಟಿ ಹೋಗುವರು ಚಾರುವಾಕ

No comments: